Facebook
Twitter
Woensdag 2020-07-29
Petanque - nieuwe coronamaatregelen vanaf 29 juli


Bron: Petaque Federatie Vlaanderen
 
 
De PFV publiceerde de volgende mededeling:
 

Tijdens de persconferentie van 27 juli 2020 kondigde de Nationale Veiligheidsraad een verstrenging aan van de coronamaatregelen die van kracht gaan op woensdag 29 juli 2020.

Er werd tijdens de persconferentie door premier Wilmès gesproken over maatregelen op drie niveaus, meer bepaald op nationaal niveau, lokaal niveau en individueel niveau. Een ingrijpende algemene maatregel op nationaal niveau is de wijziging van de persoonlijke bubbel. Vanaf 29 juli wordt deze bubbel beperkt naar 5 personen voor de komende vier weken voor het volledige gezin (= personen die onder hetzelfde dak wonen), dus niet meer voor ieder individu. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet opgenomen in deze telling. Er werden echter nog bijkomende verstrengde maatregelen aangekondigd, een overzicht…

Nationaal niveau

Dit niveau heeft betrekking op de maatregelen aangekondigd door de Nationale Veiligheidsraad en gepubliceerd in het Ministerieel Besluit van 28 juli 2020. Voor de sportsector wijzigt er in wezen niet bijzonder veel op dit niveau. Wat wijzigt er wel ten opzichte van de vorige maatregelen:

Algemeen

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar in alle openbare gebouwen, waaronder sporthallen en op druk bezochte private of publieke plaatsen (in- en outdoor). Deze verplichting geldt ook bij het betreden van inrichtingen die behoren tot de horecasector, waaronder de cafetaria’s van petanqueclubs.

Sporten in georganiseerd club- of verenigingsverband:

Sporten in georganiseerd verband kan nog steeds met een maximum van 50 personen, maar het maximum aantal aanwezige toeschouwers wordt gehalveerd van 400 personen naar 200 voor buitenactiviteiten en van 200 personen naar 100 voor binnenactiviteiten, mits naleving van de veiligheidsprotocollen én het verplicht dragen van een mondmasker.
 
De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, wordt geregistreerd met het oog op de contacttracing.
Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de bezoekers of deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Het individueel sporten (niet in georganiseerd clubverband)

Sporten in niet-georganiseerd verband (= samenscholing) mag hooguit met maximum 10 personen op voorwaarde dat de veiligheidsafstand van 1,5 meter kan gewaarborgd worden en er bij voorkeur een mondmasker wordt gedragen. Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegeteld in deze aantallen.

Lokaal niveau

Sinds het Ministerieel besluit van 24 juli werd reeds meer bevoegdheid gegeven aan burgemeesters en gouverneurs. Tijdens de persconferentie van maandag 27 juli werd opnieuw bevestigd dat vanaf nu gemeentes, steden en provincies de wettelijke mogelijkheid hebben om lokaal strengere maatregelen op te leggen bovenop de maatregelen van het federale niveau die gepubliceerd zijn in de betreffende Ministeriële besluiten.

Een concreet voorbeeld hiervan zijn de bijkomende maatregelen die de provincie Antwerpen heeft ingevoerd voor het volledige Antwerpse grondgebied en enkele nóg strengere maatregelen voor bepaalde steden en gemeenten binnen de provincie.

Om die reden is het van onontbeerlijk belang om steeds uw lokale overheid te contacteren om zekerheid te scheppen over de maatregelen die van toepassing zij binnen uw gemeente, stad of provincie. Tenslotte hebt u ook steeds toestemming nodig van uw lokale overheid om een activiteit te kunnen laten doorgaan.

De online tool “CERM” (Covid Event Risk Model) blijft hiervoor een nuttige tool, maar we raden ten stelligste aan ook steeds rechtstreeks contact op te nemen met uw gemeentelijke of stedelijke diensten.

Individueel niveau

De belangrijkste factor in de aanpak om een verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het blijvend en strikt opvolgen van alle overheidsrichtlijnen en hygiënemaatregelen door ieder individu. Eenieder van ons moet zijn steentje bijdragen tot de collectieve inzet in de strijd tegen het coronavirus. Alleen op deze manier beschermen we ons zelf en onze naasten.

Blijf ook steeds aandacht schenken aan de essentiële hygiënemaatregelen, geef steeds de voorkeur aan buitenactiviteiten, neem extra voorzorgsmaatregelen voor personen uit risicogroepen en respecteer de veiligheidsafstand van 1,5 meter ten opzichte van elkaar.

De leidraad en bestaande protocollen voor de sportsector zullen eerstdaags door de Klankbordgroep worden geüpdatet op basis van het nieuwe Ministerieel besluit. Deze protocollen kan u steeds terugvinden op de website van Sport Vlaanderen.

Horeca

Voor inrichtingen die behoren tot de horecasector gelden volgens het nieuw Ministerieel besluit van 28 juli specifieke modaliteiten. Aangezien de cafetaria’s van onze petanqueclubs onder de horecasector vallen, zijn deze modaliteiten dus ook van toepassing voor alle petanqueclubs en -spelers die een petanqueclub betreden.

1. de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafel wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;

2. een maximum van 10 personen per tafel is toegestaan;
 
3. enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 
4. elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 
5. het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van inrichtingen die tot de horecasector behoren, behalve wanneer je aan de eigen tafel zit;
 
6.  het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het zaal- & keukenpersoneel;
 
7. er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 
8. terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
 
9. drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf één uur ’s nachts minstens gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven;
 
10. de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Naast deze modaliteiten moeten nog steeds de maatregelen/richtlijnen uit de “gids voor de heropstart van de horeca” blijven gerespecteerd worden.

Deze gids en het registratieformulier kan u raadplegen op deze website.

Tenslotte willen we nogmaals verwijzen naar de PFV-persmededeling van 24 juli laatstleden en meer bepaald naar de volgende passage:

“Gezien de ernst van de huidige situatie, de nieuwe strategie omtrent het mondmasker genomen door de overheid en de vragen die rijzen vanuit het veld wordt het dragen van het mondmasker verplicht voor iedereen die petanque indoor beoefent of zich in het clublokaal verplaatst."

Rekening houdend met alle huidige factoren en om onzekerheden tijdens mogelijke controles te vermijden, is daarenboven het dragen van een mondmasker vanaf woensdag 29 juli ook verplicht tijdens het outdoor beoefenen van de petanquesport.

Ook vanuit onze federatie blijven we beroep doen op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van àlle petanqueliefhebbers. Hou vol en draag zorg voor jezelf en elkaar!

We houden u verder op de hoogte in geval van nieuwe maatregelen/beslissingen.

Play safe, stay safe!

Het PFV Bestuursorgaan
Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions