Facebook
Twitter
U bent hier: VZW Materie
VZW Materie
Neerlegging jaarrekening 2021


Met betrekking tot ieder boekjaar moet door elke vzw een jaarrekening worden neergelegd. Het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (KB/WVV) voert nieuwe modellen van jaarrekeningen ...

WVV

Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
 
 

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werd op 28/02/2019 goe...

GDPR

GDPR is de afkorting van "General data Protection Regulation", in het nederlands spreken we over AVG of "Algemen Verordening gegevensbescherming".
 
Deze regeling heeft als doel om de privacy van burgers te beschermen en wil verhinderen dat onze persoonsgegevens zomaar overal te grabbel gegooid worden. GDPR wil onze gegevens beschermen door verplichtingen op te ...
Publicatiekosten

De jaarlijkse aanpassing van de publicatiekosten vindt elk jaar plaats op 1 maart.

 

Met ingang van 1 maart 2022 zijn dit de nieuwe tarieven:

 

Oprichting VZW

Op papier via de griffie: 206,91 euro

Elektronisch: 149,44 euro

 

Aanpassing VZW

Op papier via de griffie: 140,24 euro....

Statutenwijziging
Aansprakelijkheid effectieve leden

Bron: VSDC
 
1. Effectieve leden
We benadrukken dat deze tekst de aansprakelijkheid van de effectieve leden bespreekt en dus niet de aansprakelijkheid van de toegetreden (of aangeslot...
Ondernemingsrechtbank

 
Algemene vergadering op afstand

Bron: vsdc

Schriftelijke algemene v...
Zetelwijziging

Ambtshalve zetelwijziging: gratis en zonder formaliteiten voor de vzw
 
Het komt geregeld voor dat een vzw te maken krijgt met een gedwongen administratieve zetelwijziging. Sinds dit jaar moet u hiervoor als vzw niets meer voor ondernemen. De Federale Overheidsdienst Economie zorgt nu zelf voor een publicatie in het Belgisch Staatsblad en een aanpassing ...
UBO register
Boekhouding

Boekhoudkundige regels van ondernemingen (dus ook VZWs) voortaan in n KB
 
De wetgever heeft de regels die boekhoudplichtige ondernemingen moeten naleven bij het voeren van hun boekhouding en bij het houden en bewaren van hun boeken, n de minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel die ze daarbij moeten volgen, samengebracht in n enkel Koninklijk Besluit. ...
Kilometervergoeding

Aanpassing kilometervergoeding met ingang van 01/01/24

 

De werkgever kan de werknemers die met de eigen wagen verplaatsingen in opdracht van de werkgever uitvoeren, een kilometervergoeding toekennen. De kilometervergoeding wordt jaarlijks aangepast. Dit tarief is ook van toepassin...
Insolventierecht

Het insolventierecht regelt de verschillende situaties waarin een persoon of een onderneming geconfronteerd worde met schulden waarbij debiteuren moeilijkheden hebben om die te betalen. Een opvallende hernieuwing ligt in het feit dat een vzw (behalve een publiekrechtelijke vzw) door een nieuwe wet de boeken zal ku...

Verenigingswerk
INFO

Meer info over de nieuwe wetgeving kan je ...

Vrijwilligers - vergoedingen

HANDLEIDING

Volgens de vrijwilligerswet wordt elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, ten behoeve van één of meer personen van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel en die ingericht wordt door een organisatie anders dan in familie- of privé-verband en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht i...

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions