Facebook
Twitter
U bent hier: VZW Materie » Boekhouding
Boekhouding

Boekhoudkundige regels van ondernemingen (dus ook VZW’s) voortaan in één KB
 
De wetgever heeft de regels die boekhoudplichtige ondernemingen moeten naleven bij het voeren van hun boekhouding en bij het houden en bewaren van hun boeken, én de minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel die ze daarbij moeten volgen, samengebracht in één enkel Koninklijk Besluit. Dit is een logisch gevolg van het feit dat sinds 1 november 2018 het ondernemingsrecht hervormd werd. Sindsdien is een vzw ook een onderneming en kunnen de regels inzake boekhouding van ‘ondernemingen’ in één K.B. samengebracht worden.
 
1. Van vier K.B.’s naar één

Voorheen stonden de boekhoudkundige regels verspreid over vier uitvoeringsbesluiten:
 

- het K.B. van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen

- het K.B. van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel (MAR)

- het K.B. van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen

- het K.B. van 19 december 2003 betreffende de jaarrekening van bepaalde internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen.

De wetgever bracht deze uitvoeringsbesluiten nu samen in één uitvoeringsbesluit, met een aantal moderniseringen. Daarbij werden de boekhoudverplichtingen zo goed als mogelijk afgestemd op de hervorming van het ondernemingsrecht.

Van belang voor vzw’s is dat het nieuwe KB volgende regels bevat:

- Regels voor het houden en bewaren van de boeken (hulpdagboeken, model van ongesplitst dagboek voor verenigingen en stichtingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren, regels voor boekhouding bijkantoren, bewaartermijn boeken);

De term ‘bijlage A’ wordt niet meer gebruikt. Er is nu enkel nog sprake van het ‘model van dagboek van ontvangsten’ en het ‘model van dagboek van uitgaven’ van verenigingen en stichtingen. Inhoudelijk werden de bestaande modellen niet gewijzigd.

- De minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel (MAR) voor verenigingen en stichtingen. Deze MAR geldt niet voor de verenigingen en de stichtingen die een vereenvoudigde boekhouding mogen voeren.

De nieuwe MAR bevat enkele verschillen ten opzichte van de MAR zoals bepaald in het hoger vermelde K.B. van 19 december 2003. Onderstaand vindt u een opsomming van de gewijzigde rubrieken (andere nummering, andere benaming, toevoeging) in het nieuwe rekeningenstelsel:

·         132 Belastingvrije Reserves

·         139 Andere bestemde fondsen en andere reserves

·         162 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken

·         163 Voorzieningen voor milieuverplichtingen

·         164-165 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten

·         167 Voorzieningen voor terug te betalen subsidies, legaten en schenkingen met terugnemingsrecht

·         168 Uitgestelde belastingen

·         178 Borgtochten in contanten

·         2912 Te ontvangen subsidies

·         2916 Dubieuze debiteuren

·         637 Voorzieningen voor milieuverplichtingen

·         639 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten

·         660 Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen

·         662 Voorzieningen voor niet-recurrente risico’s en kosten

·         664-668 Andere niet-recurrente bedrijfskosten

·         669 Andere niet-recurrente financiële kosten

·         670 Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar

·         671 Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

·         672 Buitenlandse belastingen op het resultaat van het boekjaar

·         673 Buitenlandse belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

·         68 Overboeking naar de uitgestelde belastingen en naar de belastingvrije reserves

·         690 Overgedragen negatie resultaat van het vorig boekjaar

·         692 Over te dragen positief resultaat

·         731 Schenkingen

·         732 Legaten

·         733 Subsidies

·         76 Niet-recurrente bedrijfs- of financiële opbrengsten

·         762 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente risico’s en kosten

·         764-768 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

·         769 Andere niet-recurrente financiële opbrengsten

·         77 Regularisatie van belastingen

·         78 Onttrekking aan de belastingvrije reserves en uitgestelde belastingen

·         792 Over te dragen negatief resultaat

Boekhoudprogramma’s zullen moeten aangepast worden aan deze nieuwe MAR.

2.     Jaarrekening

De regels over de opstelling en de neerlegging van de jaarrekening uit de vier oude K.B.’s worden later ondergebracht in een uitvoeringsbesluit bij het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) dat er in de loop van 2019 aankomt.
 

3.      Inwerkingtreding


Het K.B. van 21 oktober 2018 is in werking getreden op 1 november 2018
 
4. Bronnen
- VSDC, VZW Review nummer 184, blz 12-13
- Koninklijk Besluit van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het wetboek van Economisch recht, BS 29 oktober 2018
Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions