Facebook
Twitter
Statutenwijziging

 

Hoe de aangepaste statuten neerleggen ter griffie?

Indien niet alle formaliteiten inzake de neerlegging in orde zijn, worden de stukken geweigerd. Om dit te vermijden, geven we u de correcte procedure mee, conform de recentste algemene richtlijnen.

Na de goedkeuring van de nieuwe statuten door de algemene vergadering, moeten deze worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank. Het gaat hier om de gecoördineerde statuten, met andere woorden een geconsolideerde versie van de volledige statuten, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt.

Wijzigt het zeteladres, dan kan u dit wijzigen via de statuten, of via een extra-statutaire vermelding, aansluitend op de statuten.

Daarnaast stuurt u ook een uittreksel mee uit het verslag van de algemene vergadering die de statuten goedkeurde. Het verslag moet verwijzen naar de goedkeuring van de nieuwe statuten. De statuten en het verslag mogen worden getekend door de persoon of personen die statutair gemachtigd zijn om de vzw naar derden toe te vertegenwoordigen.

Naast de statuten moet tevens het aanvraagformulier I (https://www.ejustice.just.fgov.be/info_tsv_pub/form_n.htm) tot publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad ingevuld en neergelegd worden.

Van dit aanvraagformulier moeten luik A en B ingevuld worden. In luik A vult u de identificatiegegevens in van de vzw. In luik B vult u deze opnieuw in, alsook de goedgekeurde statuten.  Op het einde van luik B neemt u op de voorzijde de naam/namen op van de ondertekenaars. Luik C vult u NIET in.

Het formulier mag NIET handmatig ingevuld worden, maar enkel elektronisch. Eens ingevuld, print u het formulier enkelzijdig af, dus telkens met en blanco ommezijde.
Enkel luik B moet vervolgens getekend worden. U moet het laatste blad van luik B tekenen, op de blanco ommezijde, waar in balpen naam en handtekening van de ondertekenaar(s) worden opgenomen. Teken NIET op de voorzijde, uw dossier wordt dan onherroepelijk geweigerd.

Enkel indien de nieuwe statuten en wijziging van de naam van de vzw, het zeteladres (al dan niet via de statuten), het boekjaar, de registratie of wijziging van de officiële website en het officiële e-mailadres van de vzw voorzien, moet ook aanvraagformulier II ingevuld worden. Van dit aanvraagformulier moeten luik A en luik C ingevuld worden. Het is daarbij van belang dat u, naast de naam en het ondernemingsnummer van de vzw, enkel de wijzigingen invult in de juiste rubriek.

Van formulier II moet enkel luik C getekend worden, namelijk onderaan het formulier.

Van de statuten en het verslag dient u in principe één getekend exemplaar in te dienen. Daarnaast dient u één keer luik A van formulier I in te dienen, drie keer luik B van formulier I en in voorkomend geval één keer luik A van formulier II en één keer luik C van formulier II.

De stukken moeten ORIGINEEL getekend worden. De handtekeningen mogen niet gekopieerd worden. Elektronisch getekende stukken worden normaal niet aanvaard.

Samen met uw dossier moet u een bewijs van betaling van de publicatiekosten meesturen. Dit bedrag dient op voorhand overgeschreven te worden op de rekeningnummer van het Belgisch staatsblad. In de mededeling wordt de ondernemingsnummer van de vereniging vermeld.

De neerlegger en/of ondertekenaar(s) van de stukken moet(en) en kopie van de voor- en achterzijde van hun identiteitsbewijs meesturen.

In voorkomend geval moeten ook akten tot bekendmaking van het bestuursorgaan, gemachtigden, dagelijks bestuur en commissarissen, in geval van wijziging samenstelling of bevoegdheid of wijze van uitoefening of verlenging mandaat, worden opgesteld en neergelegd. Vergeet op dit moment niet een kopie van de voor en achterzijde van de identiteitskaart mee te sturen van de ontslagnemende of benoemde bestuurders.

 

Samengevat moeten volgende stukken neergelegd worden:

  • Statuten en verslag algemene vergadering
  • Aanvraagformulier I, luik A en B
  • Aanvraagformulier II, luik A en C (in voorkomend geval)
  • Betalingsbewijs publicatiekosten
  • Identiteitsbewijs neerlegger/ondertekenaars.

 

 

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions