Facebook
Twitter
Wat is een elitesporter ?

 
Elitesporters zijn sporters van nationaal of internationaal niveau.  Elitesporter van internationaal niveau is elke sporter die deelneemt aan wedstrijden van internationaal niveau.  Wie deze sporters concreet zijn, wordt bepaald door elke internationale federatie afzonderlijk.  Dit kan zowel de top 50 als de top 10 van de wereldranglijst zijn.

Elitesporter van nationaal niveau is elke sporter die volgens zijn nationale antidopingorganisatie (NADO) van nationaal niveau is. 

In België zijn er vier NADO’s (één per Gemeenschap en één voor Brussel), maar wat nationaal niveau betreft, hanteren allen dezelfde definitie.  In Vlaanderen is deze definitie opgenomen in artikel 2, 19° van het antidopingdecreet, dat bepaalt:

Elitesporter van nationaal niveau: elke sporter van wie de internationale federatie de Code ondertekend heeft en deel uitmaakt van de olympische of paralympische beweging of erkend is door het Internationaal Olympisch Comité of Internationaal Paralympisch Comité of lid is van Sport Accord, die geen elitesporter van internationaal niveau is, en die aan een of meer van de volgende criteria voldoet:
a) hij neemt regelmatig deel aan internationale wedstrijden van hoog niveau; 
b) hij beoefent zijn sportdiscipline als voornaamste bezoldigde activiteit, in de hoogste categorie of de hoogste nationale competitie van de betreffende discipline; 
c) hij is geselecteerd voor of heeft in de voorbije twaalf maanden deelgenomen aan een of meer van de volgende evenementen in de hoogste competitiecategorie van de desbetreffende discipline: Olympische Spelen, Paralympische Spelen, wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen; 
d) hij neemt deel aan een ploegsport in een competitie waarbij de meerderheid van de ploegen die aan de competitie deelnemen, bestaat uit sporters als vermeld in punt a), b) of c);

Wie deze personen concreet zijn in Vlaanderen, is het voorwerp van overleg tussen NADO Vlaanderen en de Vlaamse sportfederaties.

Onthoudt dat hoewel de term “elitesporter” slaat op sporters van hoog (d.w.z. nationaal of internationaal) niveau, het al dan niet elitesporter zijn geen verband houdt met het statuut van topsporter, de erkenning van een sport of financiële ondersteuning van een sporter.

Of een sporter al dan niet als elitesporter moet worden beschouwd, heeft enkel belang in het kader van de antidopingregelgeving.

 
Kan ik betwisten dat ik een elitesporter ben ? 


Een elitesporter wordt door zijn sportfederatie op de hoogte gebracht dat hij als elitesporter wordt beschouwd. Voor elitesporters gelden een aantal verplichtingen, zoals het vooraf aanvragen van een TTN voor het gebruik van verboden stoffen en, mogelijks, meedelen van verblijfsgegevens in de databank ADAMS.

Je bent elitesporter van zodra je voldoet aan één van de voorwaarden van artikel 2, 10° van het antidopingdecreet van 25 mei 2012.  Voor alle duidelijkheid zal je sportfederatie je ervan inlichten wanneer dit volgens haar het geval is.

Indien je verblijfsgegevens (“whereabouts”) moet invullen, zal je hiervan op de hoogte gebracht worden door NADO Vlaanderen.  De verplichting om verblijfsgegevens in te vullen gaat in vanaf de door NADO Vlaanderen aangegeven datum en duurt tot de door NADO Vlaanderen aangegeven datum.

Ook je internationale federatie kan je verplichten verblijfsgegevens in te vullen.

Of  NADO Vlaanderen je al dan niet verplicht verblijfsgegevens in te vullen, staat los van het feit of je al dan niet verplicht bent je verblijfsgegevens in te vullen voor je internationale federatie.

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2024 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions