Facebook
Twitter
Verplichtingen

 
Controles voor, tijdens of na een sportactiviteit op initiatief van de Vlaamse overheid. 


I. Verplichtingen voor alle wedstrijdorganisatoren en federaties


1. Meldingsplicht wedstrijden:

Opdat NADO Vlaanderen haar dopingcontroles kan plannen, moet ze op de hoogte zijn van alle geplande wedstrijden. De federaties moeten minstens 14 dagen voor elke wedstrijd volgende gegevens bezorgen: datum van de wedstrijd, plaats van de wedstrijd (straatnaam, huisnummer, postcode en gemeente, of zo goed mogelijke beschrijving van de exacte locatie), beginuur, te verwachten einduur, verwacht aantal deelnemers en leeftijdscategorie.
De federaties kunnen een webadres met actuele informatie opgeven of de kalenders opsturen, mailen of faxen:Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
NADO Vlaanderen, Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Fax: 02/553.36.50
Email: dopinglijn@vlaanderen.be2. Dopingcontrolestation

In de nabijheid van de plaats waar de wedstrijd plaatsvindt, houdt de organisator (of federatie) een afzonderlijke ruimte ter beschikking die door de controlearts geschikt wordt bevonden voor monsterneming en die als dopingcontrolestation wordt ingericht. Het dopingcontrolestation moet tijdens de gehele controle enkel voor de dopingcontrole gebruikt worden. Er moet een tafel en minimaal 3 stoelen worden voorzien. In het dopingcontrolestation of in een afzonderlijke ruimte ernaast moet een toilet aanwezig zijn en een wachtruimte. Bij afwezigheid van een voldoende ingericht dopingcontrolestation bepaalt de controlearts de plaats van monsterneming.


3. De organisator zorgt voor voldoende ongeopende flessen niet-alcoholische drank (minstens 1 fles per te controleren sporter, meestal 6).


4. Elke organisator/federatie moet terplaatse de identificatie en contactgegevens registreren van alle sporters die deelnemen aan de betrokken wedstrijd en van alle deelnemende sporters vereisen dat zij een passend identiteitsbewijs voorleggen. De lijst met identificatie en contactgegevens van alle deelnemers kan op eenvoudige vraag aan de controlearts bezorgd worden.


5. Medewerking aan dopingcontroles:

Het decreet verplicht elke sportvereniging de totale medewerking te verlenen aan controles en toezicht op de controles.

De organisatie van elke wedstrijd zorgt ervoor dat de controlearts en de chaperons vrije toegang hebben tot alle lokalen en plaatsen waar de sporters zich kunnen begeven.

Bij dopingcontroles die op initiatief van de overheid plaatsvinden heeft de sportfederatie recht op een afschrift van het dopingcontroleformulier.


6. Naleving van de sancties

De sportfederatie is verplicht ervoor te zorgen dat alle disciplinaire maatregelen worden nageleefd.

Om deze verplichting na te leven moet de sportfederatie de namen van de sporters, aan wie het verboden is aan sportactiviteien deel te nemen, meedelen aan de aangesloten sportclubs en aan de organisatoren van sportactiviteiten. De mededeling dient vertrouwelijk te gebeuren, zodat de informatie niet in handen kan vallen onbevoegden. Wat niet kan, is bijvoorbeeld het publiceren van de namen van de geschorste sporters op een website of aanplakbiljet.

Om alle federaties optimaal te informeren over een mogelijk uitgesproken verbod dat in alle sportdisciplines van toepassing is, stelt NADO Vlaanderen regelmatig een overzicht op van de uitgesproken disciplinaire maatregelen, met vermelding van de naam, voornaam en geboortedatum van de sportbeoefenaar, begin en einde van de schorsingsperiode en de sportdiscipline waarin de overtreding werd vastgesteld.

U kunt zich als verantwoordelijke van een sportfederatie op dat overzicht abonneren door zowel uw persoonlijke contactgegevens als de gegevens van uw sportfederatie door te mailen naar dopinglijn@vlaanderen.be.II. Verplichtingen aan alle federaties1. Alle federaties moeten zich inzetten voor de preventie en bestrijding van dopingpraktijken. Het doel van de preventie is het bewust of onbewust gebruik van verboden stoffen of methoden door sporters te voorkomen.
Hiervoor zullen de federaties de sporters, begeleiders en ploegverantwoordelijken nauwkeurige informatie bezorgen over minstens:  • Verboden stoffen en methoden

  • Dopingpraktijken

  • Gevolgen van dopingpraktijken op medisch en soicaal vlak, met inbegrip van mogelijke sancties

  • Dopingcontrole procedures

  • Rechten en plichten van sporters en begeleiders

  • De TTN-procedure (toestemming wegen therapeutische noodzaak)

  • Risico’s van het gebruik van voedingssupplementen

  • Sportethische gevolgen van dopingpraktijken


Hiervoor moeten zij:

1° informatie- en vormingsactiviteiten op het gebied van dopingbestrijding uitwerken, ondersteunen en invoeren die gericht zijn op het aanreiken van actuele en accurate informatie over de manier waarop dopinggebruik de ethische waarden van de sport bedreigt en over de gevolgen van doping voor de gezondheid van de sporter;


2° voor sporters, begeleiders van sporters en ploegverantwoordelijken informatie- en vormingsactiviteiten uitwerken die gericht zijn op het aanreiken van actuele en accurate informatie over de dopingcontroleprocedures, de rechten en verantwoordelijkheden van sporters ten aanzien van dopingbestrijding, met inbegrip van informatie over de Code en de Internationale Standaarden van het WADA, de gevolgen van het schenden van de antidopingregelgeving, de lijst van verboden stoffen en methoden, de TTN, de risico’s van het gebruik van voedingssupplementen en de rechten inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens in het kader van de dopingbestrijding en de uitoefeningsmodaliteiten van die rechten;


3° in overeenstemming met het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 en dit besluit passende gedragscodes, goede praktijken en ethische normen voor de bestrijding van doping in de sport uitwerken en invoeren;


4° onderling samenwerken met de ADO’s om informatie, expertise en ervaringen uit te wisselen met betrekking tot de realisatie van doeltreffende programma’s ter bestrijding van doping. De sportvereniging stelt met het oog op die samenwerking een verantwoordelijke aan als contactpunt voor de NADO.
De federatie brengt jaarlijks uiterlijk op 31 maart het NADO op de hoogte van alle initiatieven die de federatie het voorbije jaar heeft genomen.2. Elke federatie vaardigt statutaire, reglementaire of contractuele bepalingen uit met het oog op het voorkomen, opsporen en bestrijden van dopingpraktijken (in overeenstemming met decreet, WADA-code en/of antidopingregels van de Internationale Federatie waartoe ze behoort.
De federatie licht al zijn aangesloten leden hierover in. 
Ook brengt zij de NADO hiervan op de hoogte. Elke wijziging of aanvulling van de voornoemde bepalingen wordt onmiddellijk aan de NADO meegedeeld.3. De federatie ziet er op toe dat al haar organisatoren de verplichting voor wedstrijdorganisatoren nakomt.III. Verplichtingen voor federaties met (mogelijke) elitesporters1. samen met de NADO de lijst van sporters opmaken die conform decreet de kwalificatie “elitesporter” verdienen


2. alle sporters die de kwalificatie “elitesporter” verdienen op de hoogte brengen van hun kwalificatie als elitesporter. De NADO hiervan een afschrift bezorgen.


3. Tuchtreglement


Tuchtreglement


Sinds 1 augustus 2008 moeten dopingpraktijken gepleegd door elitesporters, disciplinair worden gesanctioneerd door de sportvereniging onder wiens verantwoordelijkheid ze vallen.
Dopingpraktijken gepleegd door niet-elitesporters blijven onder de bevoegdheid van de disciplinaire organen van de Vlaamse overheid vallen.


Informatie voor elitesporters kan u vinden in de rubriek "Elitesporters".


Indien bij uw federatie elitesporters aangesloten zijn, houdt dit in dat u een intern tuchtreglement voor dopingpraktijken van uw elitesporters moet uitwerken en een disciplinair orgaan moet oprichten om dit intern tuchtreglement toe te passen.
De in dit tuchtreglement voorziene procedure, disciplinair orgaan en sancties moeten conform de Wereldantidopingcode (“WADA Code”) zijn.


De eenvoudigste manier om dit in orde te brengen, is gebruik maken van het model tuchtreglement dat u hier terugvindt, en aansluiten bij het gezamenlijk disciplinair orgaan voor elitesporters.  
Dit gezamenlijk disciplinair orgaan wordt beheerd door de vzw Vlaams Doping Tribunaal (VDT), die werd opgericht door een aantal sportverenigingen met elitesporters. 


Het VDT is bereikbaar op het volgende adres.

Vlaams Doping Tribunaal vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent
Tel: 09 243 12 90
Fax: 09 243 12 99
www.dopingtribunaal.beOpgelet! Het aansluiten bij het VDT betekent niet dat u geen tuchtreglement meer moet opstellen.  


Hebt u geen intern tuchtreglement, dan kunnen dopingpraktijken van uw elitesporters niet bestraft worden, noch door u, noch door het VDT. 

Voor meer informatie over het tuchtreglement of het VDT, kunt u contact opnemen met NADO Vlaanderen op het volgende adres:

NADO Vlaanderen
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Fax: 02/553.36.50
Email: yves.defoort@cjsm.vlaanderen.be
 

Informatiebundel antidopingverplichtingen sportfederaties (pdf)


 
 
 
Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2023 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions